Sürekli İyileştirme ve Operasyonel Mükemmellik Arasındaki Fark

Sürekli iyileştirme ve operasyonel mükemmellik, sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. İkisinin aynı şey olup olmadığı merak edilmektedir. Sürekli iyileştirme ve operasyonel mükemmellik, birbirine benzerlik gösterse de aslında aynı şey değillerdir. Sürekli iyileştirme, maliyetleri azaltmak, israfı ortadan kaldırmak, kaliteyi artırmak ve insan potansiyelini maksimum seviyeye çıkarmak için iş süreçlerinde, ürünlerde veya hizmetlerde küçük, kademeli iyileştirmeler yapmaktır. Amacı, bir işletmede mevcut olan tüm süreçleri mükemmelleştirmektir. Operasyonel mükemmellik ise sürekli iyileştirmenin bir adım ilerisine giderek müşteri ihtiyaçlarını anlamaya ve sürekli ihtiyacı besleyen bir değer akışı yaratmaya odaklanır. Bu blog gönderimizde sürekli iyileştirme ve operasyonel mükemmellik arasındaki farkları en ince ayrıntısına kadar ele alacağız.

Sürekli İyileştirme Felsefesi Nedir?

Sürekli iyileştirme, işletmelerin verimliliği, kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artırması amacıyla süreçleri, ürünleri ve hizmetleri sürekli olarak gözden geçirme, iyileştirme yapma ve geliştirme sürecidir. Sürekli iyileştirme, mevcut uygulamaların incelenmesi, geliştirme fırsatlarının belirlenmesi, değişikliklerin hayata geçirilmesi ve sonuçların düzenli olarak değerlendirilip iyileştirilmesi sürecini kapsayan sistematik bir yaklaşımdır.

Bir işletmenin sürekli iyileştirme kültürüne sahip olması, değişen pazarda rekabet edebilmesini, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmesini, kaynaklarını verimli kullanabilmesini ve yenilikçi ruhunu geliştirebilmesini sağlar. Bu avantajlar zamanla işletmenin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir başarı elde etmesine yardımcı olur.

Sürekli İyileştirmenin Temel İlkeleri

Sürekli iyileştirme felsefesi, küçük ama sürekli iyileştirmeler sayesinde zaman içinde büyük başarılar elde edileceği fikrine dayanır. Birkaç temel ilke, bu fikrin hayata geçmesinde rehberlik eder:

 • Müşteri Odaklılık

İyileştirme çalışmalarının aslında en önemli nedeni müşteri ihtiyaçlarını karşılayıp onlara değer sunarak kârlılığı artırmaktır. Bu yüzden sürekli iyileştirme, tüm iyileştirme çalışmalarının merkezine müşteriyi yerleştirir ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır.

 • Çalışan Katılımı

Çalışanlar iş süreçlerini yürüten ve müşterilerle iletişim halinde olan kişilerdir. Bu yüzden, sürekli iyileştirme yaklaşımı sorunları tespit etmek ve çözüm geliştirmek için çalışan katılımına çok önem verir. Bu yüzden, çalışanların sürekli iyileştirme girişimlerine katılmaya teşvik edilmesi gerektiğini vurgular.

 • Liderlik Desteği

Sürekli iyileştirme süreçlerinde liderlik desteği çok önemlidir. Ekip liderleri sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmeli, net hedefler belirleyerek çalışanları yönlendirmelidir. Gerektiğinde çalışanlara kaynak sağlamalı ve onlara ilham olmalıdır.

 • Veriye Dayalı Karar Verme

Sürekli iyileştirme metodolojisi, varsayımlardan ziyade nesnel kanıtlara dayanır. Bu yüzden sürekli iyileştirme çalışmalarını başarısını değerlendirmek için ölçülebilir parametrelerin kullanılması gerekir.

 • Standartlaştırılmış Süreçler

Standartlaştırılmış süreç ve prosedürlerin oluşturulması, iyileştirmenin temelini oluşturarak tutarlılığı ve verimliliği sağlar ve iyileştirme fırsatlarının daha kolay tanımlanmasına yardımcı olur.

Operasyonel Mükemmellik Nedir?

Operasyonel mükemmellik, sürdürülebilir başarılara ulaşmak için iş gücünü, süreçleri ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen, her düzeyde liderliği teşvik eden ve karar alma mekanizmalarını güçlendiren bütüncül bir yönetim sistemidir. Operasyonel mükemmellik için her çalışanın müşteriye değer akışını görebilmesi, sunabilmesi ve iyileştirebilmesi gerekir.

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Temel İlkeleri

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) temel ilkeleri, işletmelerin  performanslarını artırmak ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için uyguladıkları bir dizi stratejik yaklaşımdır. OPEX’in 10 temel prensibi vardır. Bu prensipler aşağıdaki gibidir:

 • Her Bireye Saygı

OPEX’in saygı ilkesi, işletme ile ilişkisi olan herkesin birbirine saygı duymasına dayanır. Bu kişiler çalışanlar, satıcılar, tedarikçiler, müşteriler vb. olabilir.

 • Alçakgönüllülükle Liderlik

Bir işletmede iyileştirmenin ilk adımlarından biri, iyileştirmenin gerekli ve mümkün olduğunu kabul etmektir. Bu, bir alçakgönüllülük göstergesidir. Operasyonel mükemmelliğe sahip olan liderler çalışanlardan fikir alır, sürekli öğrenmeyi teşvik eder ve öğrenmeye istekli olur. Liderin yaklaşımı, çalışanların da yaklaşımını değiştirir ve işin yapıldığı yerde tutarlı bir katılım gerçekleşir.

 • Mükemmellik Arayışı

Mükemmelliğe ulaşma çabası, operasyonel mükemmellik kültürü için gerekli uygun ortamı yaratmaya yardımcı olur.

 • Bilimsel Düşünceyi Benimsemek

Operasyonel mükemmelliği benimseyen işletmeler, başarısızlıktan korkmadan sorunları çözmek için yeni fikirler test ederler. Başarısız oldukları takdirde ondan ders çıkarmayı ve yeniden ilerlemeyi bilirler.

 • Sürece Odaklanmak

İş süreçlerinde herhangi bir aksilik yaşandığında sürecin neresinde hatanın meydana geldiğini tespit etmek ve iyileştirmek için sürece odaklanmak gerekir.

 • Kaliteyi Kaynağında Güvence Altına Almak

Mükemmellik, işin her unsurunun ilk seferde doğru şekilde yapılmasıyla sağlanabilir. Bir sorun ortaya çıktığında, nerede ve ne zaman meydana geldiği tespit edilmeli ve düzeltilmelidir. Kalite, çalışma ortamı düzenli olduğunda kendini gösterir; bu sayede potansiyel sorunlar hemen fark edilir.

 • Akış ve Çekme Değeri

Müşteri değerini en yüksek seviyeye çıkarmak için talep ettikleri ürünleri onlara verebilmek ve kesintisiz bir akış sürdürmek gerekir. Akışta bir kesinti olduğunda veya fazla üretim yapıldığında israf meydana gelir.

 • Sistematik Düşünmek

Operasyonel mükemmellik benimseyen işletmeler, süreçlerin birbirine bağlı olduğunu ve en karmaşık sorunların genellikle bir süreçten diğerine geçişte ortaya çıktığını bilirler. Bu işletmeler, olumlu değişim sağlayabilmek için daha geniş sistemdeki bu ilişkileri anlamanın büyük bir önem taşıdığının farkındadırlar.

 • Müşteri için Değer Yaratmak

Bir ürünün değerini müşteri tanımlar. Bir ürünü değerli kılan faktör ise müşterinin ne istediği ve ürün için ne kadar ödemeye istekli olmasıdır. Müşteri değerini sunabilen işletmeler, uzun vadede ve sürdürülebilir bir başarı elde eder.

 • Sürekli Öğrenme

OPEX, iş ortamında sürekli öğrenme ortamının teşvik edilmesi ve personelin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi önemini vurgular. Bu öğrenme kültürü, çalışanların sürekli iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak için gerekli bilgilere sahip olmalarını sağlar.

Sürekli İyileştirme ve Operasyonel Mükemmellik Birbirinden Farklı mı?

Sürekli iyileştirme ve OPEX birbiriyle bağlantılı kavramlar olsa da aralarında farklılıklar vardır.

Sürekli iyileştirme, süreçlerin, ürünlerin ve hizmtlerin sürekli olarak daha iyi hale getirilmesi sürecidir. Küçük ve kademeli iyileştirmeler yaparak verimsiz alanların tespit edilmesine ve verimsizliklerin ortadan kaldırılmasına odaklanır. Sürekli iyileştirme, Kaizen veya Yalın gibi tekniklerle desteklenir.

Öte yandan operasyonel mükemmellik, organizasyonun tümünü kapsayan, çok daha geniş bir stratejik yaklaşımdır. Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek ve performansı artırmak için işletmelerin operasyonlarının iyileştirilmesine odaklanır. Amacı, müşterilere değer sağlamak, verimliliği artırmak, israfı azaltmak ve genel performansı artırmaktır. Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetimi, Yalın gibi metodolojiler operasyonel mükemmellik çabalarını destekler.

Sürekli İyileştirme Çözümü & Yalın Üretim Platformu

İşletmeler, operasyonel mükemmeliyet ile sürekli iyileştirmeyi dengeli bir şekilde birleştirerek genel performanslarını optimize ederken sürekli olarak artan verimlilik elde edebilirler.

oneri.io, sürekli iyileştirme, operasyonel mükemmellik (OPEX), kalite, üretim ve İSG birimlerinin kağıt & excel üzerinde yönettiği iyileştirme süreçlerini dijitale taşıyan bir platformdur. Kaizen, Kurumsal Öneri Sistemi, 5S Denetimi, Öğrenilmiş Ders, Aksiyon Yönetimi, Müşteri Talep Yönetimi ve Ramak Kala Raporlama modülleri sayesinde farklı çalışmaları iş birliği içinde yönetmek için ortak bir çalışma alanı sunar. Çalışanlar, web & mobil uygulama üzerinden platforma erişebilir, sürekli iyileştirme faaliyetlerine yönelik tüm süreçlerini verimli bir şekilde yönetebilirler.

oneri.io ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku