Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüzde, bir şirketin başarılı olması için etkili kalite yönetimi bir zorunluluktur. Sağlam bir kalite yönetim sistemi (QMS), müşteri beklentilerini karşılamaya ve ürün & hizmetleri minimum atıkla sunmaya yardımcı olur. Bu, müşteri memnuniyetinden kârlılığa kadar işletmelere birçok fayda sağlar. Bu yüzden, bir işletmenin Kalite Yönetim Sistemini uygulaması, sürdürülebilir başarının en önemli şartıdır. Bu blog yazımızda, kalite yönetim sistemi ile birçok detayı ele alacağız.

Kalite Yönetim Sistemi Tanımı

Kalite Yönetim Sistemi, bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin sürekli olarak belirlenen kalite standartlarını karşılamasını ve aşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan bir dizi süreç, politika ve prosedürler bütünüdür.  KYS, ISO 9001 gibi uluslararası standartlara dayanan bir çerçeveye sahiptir. Ölçülebilirliğe ve sürekli iyileştirmeye dayanır.

Kalite yönetim sistemi, müşterilerin beklentilerini karşılamak amacıyla ekiplerin iş birliği içinde çalışmasını destekler ve sürekli iyileştirme tekniğiyle iyileştirme çalışmalarını teşvik eder. Kısacası bu sistem, kuruluşların faaliyetlerini daha verimli yönetmelerine ve performanslarını sürekli iyileştirmelerine olanak tanır.

KYS, yönetimden çalışanlara kadar tüm seviyelerde kalite bilincini yaygınlaştırmayı hedefler. Bu, işletmenin genel performansını artırmak için planlama, kalite kontrolü, kalitenin iyileştirilmesi, kalite güvencesi, kalitenin ölçülmesi ve analiz edilmesi aşamalarını kapsar. Örneğin, bir üretim şirketi KYS’yi kullanarak ürün hatalarını minimize edebilir ve müşteri şikayetlerini azaltabilir.

Kalite Yönetim Sisteminin faydalarını detaylıca inceleyeceğiz ancak kısaca sağladığı temel faydalar aşağıdaki gibidir:

 • Süreçlerde ve çıktılarda tutarlığı artırmak,
 • Standardizasyonu sağlamak,
 • Atığı azaltmak ve maliyet tasarrufu elde etmek
 • Hataları azaltarak operasyonel verimliliği artırmak,
 • Kaliteli ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Operasyonel süreçlerin sürekli değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamak,

Kalite Yönetim Sistemi Ne İşe Yarar?

Kalite yönetim sistemi, iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin tüm yönleriyle kalite standartlarını karşılamasına odaklanır. Müşteri memnuniyetini sağlamak için kaliteli bir iş sürecinin yaratılmasını ve ekiplere kalite bilincinin aşılanmasını sağlar.

Kalite Yönetim Sistemi (KYS), müşteri odaklı bir yapıya sahiptir. Müşteri ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve geri bildirimlerinin doğru bir şekilde anlaşılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması KYS için çok önemlidir. KYS, kalitesiz ürün ve hizmetler nedeniyle oluşan müşteri memnuniyetsizliğini ve süreç kayıplarını azaltmak ister. Bunun için, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi gerektiğini savunur. Bu açıdan baktığımızda, sürekli iyileştirme KYS’nin bir parçasıdır ve kalitenin artırılması için gereklidir.

Kalite Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

Tamamlanan işlerin ve nihai ürünlerin her yönüyle kalite standartlarını karşılaması ve müşteri memnuniyetinin sağlaması için belirli gerekliliklerin yerine getirilmesi şarttır. Bu gerekliliklerin dünya çapında kaliteli bir işleyiş süreci ile karşılanması gerekir. KYS, işletmelerin müşteri ve mevzuat gerekliliklerine uyum sağlamasına destek olur. İşletmelerin sürekli olarak yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmasını sağlar. Müşteri memnuniyetini sağlamaya yardımcı olmanın yanı sıra süreçleri tekrarlanabilir, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir hale getirir. Uyumluluğu artırır, israfı azaltır ve kârlılığı artırır. Tüm bu unsurlar, işletmenin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunur ve uzun vadede başarı sağlar.

Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri Nelerdir?

İşletmenin kalitesini artıracak KYS prensiplerini aşağıdaki maddelerle özetleyebiliriz:

 • Müşteri memnuniyeti,
 • Liderlik anlayışı,
 • Çalışan katılımı,
 • Kaynakların verimli kullanılması için süreç yönetimi
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımının benimsenmesi,
 • Analiz ve veriye dayalı karar alma
 • Karşılıklı fayda esasına dayanan ilişkilerin yönetimi

Kalite Yönetim Planı Nedir?

Kalite Yönetim Planı, bir projenin veya organizasyonun kalite hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için gerekli süreçleri, sorumlulukları ve kaynakları tanımlayan ayrıntılı bir belgedir. Bu plan, kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak için rehberlik eder. Kalite yönetim planının unsurları aşağıdaki gibidir:

 • Kalite Hedefleri: Proje veya organizasyon için belirlenen somut ve ölçülebilir kalite hedeflerini içerir. Bu hedefler, müşteri memnuniyetini ve ürün veya hizmet kalitesini artırmayı amaçlar.
 • Kalite Standartları: Uygulanacak kalite standartlarını ve düzenleyici gereksinimleri tanımlar. Bu, ISO 9001 gibi uluslararası standartları veya sektöre özgü düzenlemeleri içerebilir.
 • Kalite Yönetim Süreçleri: Kaliteyi sağlamak ve sürdürmek için kullanılacak süreçleri ve yöntemleri açıklar. Bu süreçler arasında kalite planlama, kalite kontrol, kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme yer alır.
 • Sorumluluk ve Yetkiler: Kalite yönetimiyle ilgili görevlerin ve sorumlulukların hangi bireyler veya ekipler tarafından üstlenileceğini belirler. Ayrıca, bu kişilerin yetki düzeylerini ve raporlama ilişkilerini de tanımlar.
 • Kaynaklar: Kalite yönetim faaliyetleri için gerekli olan insan kaynakları, malzemeler, ekipman ve diğer kaynakları belirtir. Ayrıca, bu kaynakların nasıl sağlanacağını ve yönetileceğini açıklar.
 • Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi: Ürün veya hizmet kalitesini değerlendirmek için kullanılacak kontrol ve test yöntemlerini açıklar. Ayrıca, kalite güvencesi faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğini ve denetimlerin nasıl yapılacağını belirler.
 • İzleme ve Ölçme: Kalite performansını izlemek ve ölçmek için kullanılacak metrikler ve göstergeler hakkında bilgi verir. Ayrıca, performansın nasıl raporlanacağını ve değerlendirileceğini açıklar.
 • Sürekli İyileştirme: Kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için yapılacak sürekli iyileştirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin nasıl yönetileceğini belirler.

Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri Nelerdir?

Kalite yönetim sistemleri, organizasyonların performansını artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu sistemlerin çeşitli türleri mevcuttur ve her biri belirli sektörlere ve organizasyon ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.

ISO 9001: En yaygın kullanılan kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 9001, işletmelerin etkili bir kalite yönetim sistemi kurmasını sağlar. İlk olarak 1987’de yayımlanan bu standart, müşteri beklentilerini karşılamak için tedarik zincirinin her aşamasında iletişimi ve belge kontrolünü vurgular. ISO 9001 kalite belgesi, işletmelerin bütünsel bir süreç yaklaşımı benimsemelerini teşvik eder.

ISO 13485: Tıbbi cihaz üreticileri için özel olarak tasarlanmış bu standart, bu sektörün benzersiz gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir. Tıbbi cihazların güvenli ve etkin bir şekilde üretilmesine odaklanır.

ISO 14001: ISO 14001, çevre yönetim sistemleri için geliştirilen bir standarttır. Organizasyonların çevresel etkilerini yönetmelerine yardımcı olur. Bu standart, çevresel performansı iyileştirmek için sistematik bir yaklaşım sunar.

ISO 10002: Müşteri memnuniyeti için geliştirilen bu standart, bir işletmenin iş kapsamı ne olursa olsun müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlar.

ISO 19011: Yönetim sistemlerini denetlemek için kılavuzlar sağlayan bu standart, iç ve dış denetimlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair rehberlik sunar.

Her kalite yönetim sistemi türü, organizasyonların özel ihtiyaçlarına göre incelenmeli ve en uygun olanı seçilmelidir. Doğru sistemin seçilmesi, işletmenin verimliliğini artırır ve müşteri memnuniyetini sağlar.

Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri Nasıl Alınır?

Bir işletmenin, ihtiyaç duyduğu belgeleri alabilmesi için ilgili standartta belirtilen şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartları yerine getirdikten sonra, bu alanda hizmet veren bir firmanın denetimine girerek bu denetimden geçmelidir.

Kalite Yönetim Sisteminin Farklı Yaklaşım ve Metodolojileri Nelerdir?

KYS, işletmelerin kalite süreçlerini yönetmek için kullanabilecekleri farklı yaklaşımları kapsar. İşletmeler, bu yaklaşımlar arasında ihtiyaçlarına bağlı olarak birini veya daha fazlasını kullanabilir.

Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme, devamlı olarak iyileştirme alanlarını tespit etmeye ve müşteri memnuniyetini artırmak için değişiklikler yapmaya odaklanan bir yöntemdir. Sürekli iyileştirme, özellikle değişen mevzuat ve müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamak için sürekli iyileştirmelerin yapılması gereken sektörlerde oldukça faydalıdır.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

Toplam kalite yönetimi, süreçlerin, ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli iyileştirmeye odaklanan bir kalite yönetimi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, organizasyon genelinde kalite bilincini artırmayı ve tüm çalışanların kalite süreçlerine katılımını sağlamayı hedefler.

Altı Sigma

Altı Sigma, kusurları ve değişkenliği tanımlayıp ortadan kaldırarak süreç kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan, veriye dayalı bir metodolojidir. Mükemmele yakın kaliteye ulaşmak ve hataları en aza indirmek için istatistiksel araçlar ve teknikler kullanır.

Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Bir işletmenin, kalite yönetim sistemini süreç, ürün ve hizmetlerine uygulaması, işletmenin performansı önemli ölçüde iyileştirir. Kalite yönetim sisteminin faydaları aşağıdaki gibidir:

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını sağlar.
 • İş süreçlerinin daha iyi ve verimli yönetilmesini sağlar.
 • Sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.
 • İşletmelerin, sektör düzenlemelerine ve standartlarına uyum sağlamasına yardımcı olur.
 • İş süreçlerindeki israfı önler ve maliyetleri düşürür.
 • Çalışanlara eğitim fırsatları verilmesini sağlayarak rollerini daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlar.
 • Tutarlı ve güvenilir sonuçlar sağlar.

Sürekli İyileştirme Çözümü

oneri.io,  , 5S denetimi, çalışan öneri sistemi, ramak kala raporlama, kaizen, aksiyon yönetimi, öğrenilmiş ders ve müşteri talep yönetimi modülleri sunan dijital bir sürekli iyileştirme çözümüdür. İşletmelerin sürekli iyileştirme, İSG, üretim, OPEX ve kalite birimlerinin yürüttüğü süreçler için ortak bir çalışma alanı sağlar. Bu sayede ekipler, tüm süreçlerini entegre bir platformda, kolay bir şekilde yönetme ve takip etme imkanı sunar.

Benzer Bloglar

Kaizen Süreçlerinde Çalışan Katılımının Önemi

Kaizen, Japonca’da “daha iyiye doğru sürekli değişim” anlamına gelir. İşletmelerin verimliliğini artırmak ve rekabet avantajı sağlamak için uygulanan bu felsefede, çalışan katılımının önemi büyüktür. Çalışanlar, Kaizen sürecinin merkezinde yer alır ve onlar aktif katılımı, iyileştirme çalışmalarının başarısını doğrudan etkiler. Bu blog yazısında, Kaizen sürecinde çalışan katılımının neden bu kadar önemli olduğunu ve çalışan katılımını artırmak […]

Devamını Oku

Muda, Mura, Muri Nedir?

Muda, mura ve muri Japon dilinde israf, atık anlamına gelmektedir. Toyota üretim sisteminde, yalın üretimin düşmanları olarak tabir edilen israf bütünlüğü üretim sürecindeki aksaklıklara neden olan unsurlardır. Yani, israfın varlığı, üretim süreçlerinde verimsizliklere ve problemlere yol açar. Genel olarak 3M, üretim süreçlerinin içerisindeki düzensizliklerin ve israfların temel nedenlerini oluşturur. Muda, Mura, Muri Kavramları Muda(israf), mura(eşitsizlik) […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Sağlar?

Kalite yönetim sistemi, bir şirketin ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunması için gerekli politikaları, iş süreçleri ve prosedürleri belgeleyen bir sistemdir. İşletmelerin kalite yönetim sistemi kullanmaları müşteri memnuniyeti, verimlilik, itibar ve güvenirlilik gibi birçok faydayı kazanmalarına yardımcı olur. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Nedir? Kalite yönetim sistemi (KYS); bir işletmenin ürün ve hizmetlerini yasal ve düzenleyici gereksinimlere […]

Devamını Oku

Otonom Bakım’ın 7 Adımı

Otonom kelimesi Türkçe’de “kendi kendine yapabilen” anlamına gelir. Yalın Üretim tekniği olan Otonom bakım ise işletmelerde ekipmanların bakım sorumluluğunu operatöre veren ve ekipman etkinliğini artırmak için kullanılan bir bakım yöntemidir. Bu blog yazımızda otonom bakım adımlarını ele alacağız. Otonom Bakımın Amacı Nedir? Otonom bakımın amacı, operatörün makinesini sahiplenmesini sağlayarak bazı bakım faaliyetlerinin sorumluluğunu operatöre aktarmaktır. […]

Devamını Oku

Kanban Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Birçok şirket, yıl içerisinde yapılan proje planlarına ve son teslim tarihlerine sadık kalamayıp yıl sonunda bitmemiş projelerle, yanlış yerlere harcanmış bütçelerle ve amaçlanan hedeflerden çok daha farklı yerlerde bulunmaktadır. Bu gibi sorunların ortaya çıkmasının temel nedeni, doğru bir proje yönetiminin yapılmamış olmasıdır. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için işletmelerin Kanban gibi proje yönetimi tekniklerinden faydalanması birçok […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüzde, bir şirketin başarılı olması için etkili kalite yönetimi bir zorunluluktur. Sağlam bir kalite yönetim sistemi (QMS), müşteri beklentilerini karşılamaya ve ürün & hizmetleri minimum atıkla sunmaya yardımcı olur. Bu, müşteri memnuniyetinden kârlılığa kadar işletmelere birçok fayda sağlar. Bu yüzden, bir işletmenin Kalite Yönetim Sistemini uygulaması, sürdürülebilir başarının en önemli şartıdır. Bu blog yazımızda, kalite […]

Devamını Oku