Bir Organizasyonda İnovasyon Nasıl Uygulanır

Bir Organizasyonda İnovasyon Nasıl Uygulanır? 

İnovasyon, şirketlerin uzun vadeli rekabetini ve gücünü belirleyen en önemli konulardan biridir.  Bu yazıda da: inovasyonun öneminden, nasıl uygulandığından, inovasyon türlerinden ve oluşumundan bahsedeceğiz.

İnovasyon Nedir?

“İnovasyon” kelimesi; Latince “yenilemek” anlamına gelen “innovare”  kelimesinden türetilmiştir. Günümüze kadar anlam kaybı yaşamamış olan inovasyon; geliştirmek, iyileştirmek veya değiştirmek anlamlarına gelmektedir. Değer yaratma anlamına da gelen inovasyonun şirketler bağlamındaki tanımı ise; bir ürün, hizmet veya süreci daha kaliteli hale getirmek için yapılan güncelleme sürecidir.

  • Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
  • Yeni teknolojiler ve kullanımları,
  • Daha iyi sistemler ve süreçler,
  • Gelişmiş endüstri; gibi durumlar inovasyon kapsamına girmektedir.

İnovasyon Neden Bu Kadar Önemlidir?

Kuruluşların gelişen sürece ayak uydurabilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için inovasyon gereklidir. Farklı rekabet arttırıcı yöntemler kullansa da yenilik hepsi için esastır.

Örneğin; fiyat liderliği hedefleyen kurumlar, yüksek verimli süreçlerle uzun vadeli rekabet güçlerini güvence altına alabilir. Bu yüzden; sürekli inovasyon içerisinde olmalılardır. Farklılaşma stratejisi ile rekabeti arttıran kurumlar ise sürekli yenilik sayesinde ön planda olabilirler.

Kısaca yenilik bütün şirketler için önemlidir ve rekabet gücü yeniliklerle doğru orantılıdır. Bu sebeple inovasyon; çalışanlar, yöneticiler, ortaklar dahil herkes tarafından desteklenmelidir.

İnovasyon Türleri

Organizasyonel yenilik ve süreç iyileştirme:

Çözümlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle sürekli yenilik içinde olunması.

Ürün geliştirme:

Ürünleri veya özelliklerinin geliştirilmesi.

Hizmet inovasyonu:

Müşteriler, çalışanlar ve ortaklar için yeni hizmetlerin oluşturulması.

İş modeli inovasyonu:

Yenilikçi gelir akışlarının ve iş modellerinin geliştirilmesi.

Artımlı ve Yıkıcı İnovasyon: 

Yalnızca süreçleri veya ürünleri iyileştirmeye Artımlı İnovasyon adı verilirken; önemli derecede değişikliklere yol açan yeniliklere “radikal veya yıkıcı yenilik” adı verilir. Radikal yeniliklere, mevcut mantığı değiştirdiği için aynı zamanda dijital bozulma da denir. Artımlı inovasyon, şirketlerin mevcut pazarda rekabet edebilmelerini sağlar. Ancak gelecekteki pazarlar için yeterli olmadığı için yıkıcı inovasyon devreye girer.

İnovasyon Nasıl Uygulanır?

İnovasyonun en büyük problemi belirsizliktir (risk). Dolayısıyla yeniliklerin sürekli arttığı bu dönemde belirsizlik de paralel olarak artmaktadır. Bu sebeple uygulama sürecinde, eskiden geleneksel yöntemler kullanılırken, şimdi ise farklı yöntemler türetilmiştir. Çünkü geleneksel yöntem, riskin daha az olduğu dönemlerde kullanılmıştır. Şimdi ise bu süreçte, Eric Ries’in  “yap, ölç, öğren” metodu ile riski ve belirsizliği azaltarak inovasyon uygulanmaktadır.  Bu metoda göre şu şekilde inovasyon uygulanır:

  • Stratejik varsayımları oluşturmak: Varsayımlar aynı zamanda ürünün pazarlanmasını da sağlayacağı için önemli bir noktadır.
  • Gözlem yapmak: Başka bir metotta çözüm bulmadan önce problemi anlamak olarak nitelendiren bu kısımda, stratejik varsayımların getirdiği fayda gözlemlenir.
  • Müşterilerin beklentilerini dikkate alan minimum uygulanabilir ürün oluşturmak. Bu adımda varsayımları en erken süreçte test edecek bir ürün oluşturulur.
  • Yön değiştirme veya koruma (pivot) kararları verme: Geliştirmenin aksine, ürünün beklenileni karşılamadığı durumda tamamıyla değiştirme sürecidir. Bu yüzden bu süreçte, ürünün değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verilir.
  • Ve son olarak, yenilikler pazara sunulması sonrası beklenen tepkiler alınırsa ürün hayata geçirilir ve hedef kitleye yayılır.

Blog